Uporedite govor vašeg deteta

sa normama određenog uzrasta.

Razvoj glasova

 

Uzrast Glasovi
Do 2 godine A,E, I,O,U, P, B, M, N, J, T, D
Od 2 do 3 godine K, G, V, F, H
Od 3 do 3,5 godine L
Od 3,5 do 4 godine S, Z, C
Od 4 do 5 godina Š, Č, Ž, R

 

Razvoj govora

 

Kako bi ste bili u mogucnosti da prepoznate eventaualna odstupanja u razvoju govora vašeg deteta potrebno je da znate kako teče normalan razvoj govora i jezika za određeni uzrast.

Ovde ćemo vam predstaviti razvoj govora i jezika od rođenja do sedme godine života.

 

Prelingvalna faza

 

Podrazumeva period od rođenja do pojave prve reči. To je faza pre pojave pravog govora i jezika, podrazumeva neverbalnu tj. komunikaciju pokretima novorođenčeta i vokalnu fazu, tj. prva oglašavanja bebe. Beba prvo komunicira plačom koji je različit za određene potrebe kao što su glad, san ili bol.

Sa tri meseca počinje vokalizacija, izgovaranje i pevanje vokala (a, e, i, o, u), gukanje suglasnika i samoglasnika i prvo udvajanje slogova. Sve ovo nastaje spontano dok se dete igra svojim govornim organima.

Nakon faze gukanja dolazi faza brbljanja koja počinje od šestog do osmog meseca. U ovoj fazi se udvajaju slogovi koji liče na neke reči (ma-ma, ta-ta, ba-ba). Ovo nisu prave reči jer dete ne razume njihovo značenje.

 

Lingvalna faza

 

Izmedju devetog i trinaestog meseca dolazi do pojave prve reči, tj. progovaranja. To praktično znači da dete izgovara jednu ili više reči a da pritom ona ima značenje (npr. ako kaže “*oda”, to znači “mama hoću vodu”).

U periodu između dvanaestog i osamnaestog meseca razume jednostavne naloge “dođi”, “daj”, “uzmi”, pokazuje delove tela, imenuje članove porodice, igračke, predmete sa slike. Oko osamnaestog meseca počinje da koristi frazu od dve reči.

 

Dve godine:

 

Dete pravilno koristi imenice, glagole i prideve, rečenica bi trebalo da sadrži oko tri reči, tačno odgovara na jednostavna pitanja, traži rečima da jede i pije. Ume da izgovori svoje ime i upotrebljava oko 250 reči. Pravilno izgovara sve vokale i oko 25% suglasnika (P, B, T, D, K, G, V, M).

 

Tri godine

 

Dete sada naglo proširuje svoj rečnik, stalno postavlja pitanja KO? ŠTA?, koristi zamenice u svom govoru i zamenicu JA, recituje kraće recitacije, priča doživljaje i traži da mu se pričaju omiljene priče. Upotrebljava od 600 do 800 reči.

Na ovom uzrastu dete bi trebalo da ima pravilan izgovor svih glasova, ali moze se tolerisati nepravilan izgovor glasova Š, Ž, Č, Dž, L i R ukoliko je minimalno odstupanje od pravilnog izgovora.

 

Četiri godine

 

Rečenica potpuna, govor razumljiv sa pravilnim izgovorom svih glasova. Može da prepriča kratke priče nakon čitanja, stalno postavlja pitanja i ume da ispriča radnju koja sledi u poznatim pričama i opisuje radnje na slici. Upotrebljava od 1200 do 1500 reči.

 

Pet godina

 

Stalno postavlja pitanja KAKO?, ZAŠTO?, KADA?, razume predloge IZA, ISPRED, prepričava priče i samo priča priču po slikama, prepoznaje nekoliko slova azbuke i govor je potpuno gramatički ispravan. Upotrevljava od 1800 do 2200 reči.

 

Šest godina

 

Dete govori korektno i jasno, piše i čita vlastito ime, upotrebljava prošlo, sadašnje i buduće vreme u rečenicama, počeci glasovne analize (prepoznaje početno slovo u rečima), i uživa u igrama “na slovo na slovo”. Upotrebljva od 2500 do 3000 reči.

 

Sedam godina

 

Dete koristi pravilno sve vrste reči (imenice, glagole, prideve, predloge, zamenice, priloge), poseduje sposobnost glasovne analize (može da zadatu reč izgovori slovo po slovo, npr. voda – v o d a) i glasovne sinteze (da od zadatih slova napravi reč, npr. ako mi kažemo v o d a i pitamo koja je to reč dete treba da kaže voda. Na ovom uzrastu ova sposobnost je prisutna za kraće reči (od 4 do 6 slova) a za duže reči se razvoja kasnije. Sposobnost glasovne analize i sinteze je osnova čitanja i pisanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *